Wat gaat er van uw AOW af

Wat er precies van uw AOW afgaat, hangt af of u in Nederland woont of buiten Nederland.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Loonheffing

Loonheffing gaat van uw AOW af. Loonheffing is:

  • loonbelasting en 
  • een premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) en 
  • een premie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)

U kunt loonheffingskorting krijgen. Daardoor betaalt u minder belasting en premies.

Loonheffing

Loonheffing gaat van uw AOW af. Loonheffing is:

  • loonbelasting en 
  • een premie voor volksverzekeringen

Of dit van uw AOW af gaat, hangt af van de afspraken tussen Nederland en het land waar u woont. 

Houden wij geen loonheffing in? Dan betaalt u belasting over uw AOW in het land waar u woont.

Bijdrage Zvw

Van uw AOW gaat een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) af.

Premie zorgverzekering

U betaalt zelf een premie voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de premie is, hangt af van de zorgverzekering die u heeft.

Eigen bijdrage Wlz of Wmo

Er kan nog 1 bedrag worden ingehouden:

  • eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) of
  • eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U hoeft dit alleen te betalen als u in een instelling woont.

Eigen bijdrage Wmo

Van uw AOW gaat een bijdrage af voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een deel van de kosten zelf. Dit is de bijdrage Wmo.

Het CAK bepaalt hoeveel eigen bijdrage u moet betalen.

Eigen bijdrage Wlz

Van uw AOW gaat een bijdrage af voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een deel van de kosten zelf. Dit is de bijdrage Wlz.

Het CAK bepaalt hoeveel eigen bijdrage u moet betalen.

Bijdrage Zvw buitenland

Van uw AOW gaat een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) buitenland af. Deze bijdrage kan uit maximaal 3 delen bestaan:

  • bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz)
  • een vaste premie die verschilt per land en hangt af van de zorgkosten van het land. Het CAK beslist of u deze  verdragsbijdrage moet betalen